TERMS AND CONDITIONS

(DUTCH) ALGEMENE VOORWAARDEN

We Are Digital Nomads is an initiative of

STUDIO DE WAAL

2017/2018

DEFINITIES:

Ontwerper: Eric de Waal handelt onder Studio de Waal
Studio de Waal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK 58978674

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Studio de Waal verzoekt een offerte uit te brengen en/of een overeenkomst met Studio de Waal aangaat in het kader van het ontwikkelen en/of leveren van een product

Producten: In de Algemene Voorwaarden wordt onder product (“Product”) verstaan; alle door Studio de Waal voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden en te vervaardigen werken, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ontwerpen, concepten, websites, logo’s, huisstijlen, advertenties, nieuwsbrieven, presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden

Onder Algemene Voorwaarden wordt verstaan: het geheel van de bepalingen dat hierin is opgenomen
Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1  Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever, van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en de Ontwerper, (hierna Studio de Waal) gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever of Derden wordt uitdrukkelijke uitgesloten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Studio de Waal.

1.2  Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 (één) maand geldig (periode van dertig (30) dagen). Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Studio de Waal verstrekte gegevens waarop Studio de Waal de offerte baseert. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft Studio de Waal het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

1.3  Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Studio de Waal begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Aanvaarding van de inhoud van de offerte als overeengekomen en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden geldt ook indien een eerste (aan-)betaling is gedaan voor het uitvoeren van de opdracht.

Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Studio de Waal pas nadat deze schriftelijk door Studio de Waal zijn bevestigd.

1.4  Wijzigingen van de overeenkomst, indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

1.5  Mocht in onderling overleg de overeenkomst aangepast worden en meer uren werk genereren (dan eerder gefactureerd danwel benoemd in de offerte) zullen er dienovereenkomstig over het meerwerk de daarmee samenhangende werkuren extra worden gefactureerd.

 

Artikel 2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1  Studio de Waal spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Studio de Waal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2  De Opdrachtgever is gehouden al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Studio de Waal mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Studio de Waal aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3  Een door Studio de Waal opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief en betreft derhalve geen fatale termijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.4  Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de Studio de Waal:

 1. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
 2. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
 3. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever;

2.5  Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6  Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van wat is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn. Hieronder valt ook maar niet limitatief o.a. drukwerk.

2.7  Goedkeuring tussenresultaten
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Studio de Waal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

2.8  Verzending
Indien Studio de Waal het Product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan Opdrachtgever verzendt, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronische berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2.9  Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Studio de Waal meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

Artikel 3 Inschakelen van derden

3.1  Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Studio de Waal, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. (Studio de Waal is alsdan gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. Dit wordt van te voren gemeld.)

3.2  Indien en voor zover dit naar inzicht van Studio de Waal noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Studio de Waal het recht om namens en voor rekening van Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Studio de Waal hiervoor voorafgaande toestemming van Opdrachtgever behoeft.

3.3  Wanneer Studio de Waal op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief, waaraan Opdrachtgever geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Studio de Waal namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.

3.4  Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Studio de Waal volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.

3.5  Wanneer Studio de Waal, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van Studio de Waal de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.6  De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Studio de Waal derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Studio de Waal. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.7  Studio de Waal is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van, door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Studio de Waal zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Studio de Waal kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

 

Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1  Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Studio de Waal. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Studio de Waal daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2  Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

4.3  Studio de Waal heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Studio de Waal het resultaat zonder vermelding van de naam van Studio de Waal openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4  Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio de Waal tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten en producten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel-) producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Studio de Waal, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Studio de Waal jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 5 Gebruik van het resultaat

5.1  Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Studio de Waal, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2  Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3  Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. Studio de Waal kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4  In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Studio de Waal recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5  Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:

 1. vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings-)verplichtingen op grond van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
 2. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden; ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6  Studio de Waal heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten en/of Producten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

Artikel 6 Honorarium en kosten

6.1  Studio de Waal heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de Studio de Waal voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

6.3  Wanneer de Studio de Waal door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Studio de Waal gehanteerde honorariumtarieven. Studio de Waal zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4  Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Studio de Waal kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Studio de Waal zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

 

Artikel 7 Betaling en opschorting

7.1  Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2  Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Studio de Waal totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan Studio de Waal op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Studio de Waal zijn voldaan.

7.3  Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150, – excl. BTW bedragen.

7.4  Studio de Waal draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, mag Studio de Waal overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5  Studio de Waal mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Studio de Waal door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

 

Artikel 8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1  Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Studio de Waal, of wanneer Studio de Waal de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van Studio de Waal redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2  De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Studio de Waal op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.3  Zowel Studio de Waal als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden direct opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

8.4  Wanneer de werkzaamheden van Studio de Waal bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Studio de Waal blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

 

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen

9.1  Studio de Waal garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Studio de Waal garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

9.2  Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever Studio de Waal of door Studio de Waal bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Studio de Waal jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3  De Opdrachtgever vrijwaart Studio de Waal voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid en beperking aansprakelijkheid

10.1  Studio de Waal is niet aansprakelijk voor:

 1. fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld;
 2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indiendeze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen;
 3. fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden;
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven vantoeleveranciers;
 5. fouten in het Product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel2.5 en artikel 2.7 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en/of te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht (8) dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd;
 6. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde Product door anderen dan Studio de Waal;

10.2  Studio de Waal dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2  Studio de Waal is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor aan Studio de Waal toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Studio de Waal voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie en/of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Studio de Waal geleverde Product is uitgesloten.

10.3  Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Studio de Waal, is de aansprakelijkheid van Studio de Waal beperkt tot het honorarium van Studio de Waal voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Studio de Waal uitkeert. Het bedrag waarvoor Studio de Waal in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Studio de Waal, de waarde van de facturen die door Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.4 Beperking aansprakelijkheid

Kopieën materialen:

Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst is volbracht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, kan Studio de Waal niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Bewaarplicht:

Na het volbrengen van de Overeenkomst hebben noch Opdrachtgever noch Studio de Waal jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens als bedoeld in artikel 10.4 en het door Studio de Waal geleverde Product. In correlatie tot artikel 4.5 van deze Algemene Voorwaarden tenzij anders overeengekomen.

Verval aansprakelijkheid:

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de Overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd, tenzij Studio de Waal de aansprakelijkheid ter zake heeft erkend. Indien en voor zover de Overeenkomst nog niet is volbracht, vervalt de aansprakelijkheid van Studio de Waal door het verloop van dertig (30) dagen vanaf het moment dat de schade is ontstaan, waarbij een serie van incidenten geldt als één (1) incident

 

Artikel 11 Overmacht

11.1  Vroegtijdige beëindiging overeenkomst door overmacht

Indien Studio de Waal, al dan niet tijdelijk, aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet kan voldoen en dit niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, is sprake van overmacht.

In deze Algemene Voorwaarden wordt hieronder verstaan het niet voldoen aan verplichtingen uit de Overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het Product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door Studio de Waal ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste veertien (14) dagen voortduurt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

11.2  Prestaties alvorens overmacht

Indien Studio de Waal ten tijde van de overmacht als genoemd in artikel 11.1 nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is hij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Overige bepalingen

12.1  Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Studio de Waal wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij Studio de Waal, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

12.2  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Studio de Waal gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Studio de Waal.

12.3  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Studio de Waal of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

12.5  De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

12.6  Op de overeenkomst tussen Studio de Waal en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Studio de Waal is gevestigd, dit ter keuze van Studio de Waal, kennis van geschillen tussen Studio de Waal en Opdrachtgever.